.I.      .II.      .III.      .IIII.

♦ Stránky nejlépe fungují na PC / The site works best on a PC ♦
♦ Mobil na Široko / Mobile in Width ♦

®ANCARY


Časy Nového Lesa, Výprava Hrdinů Bluuren.
...Černé Měsíce a Nový Věk Temných. 

Děj začíná na posvátné louce víl, někde ani se neví pořádně kde. Svítí noční luna tohoto temného večera a v dálce jde slyšet podivné temné vytí, ani se nechce raději otáčet. Zde naše první velká hrdinka potkává prvního Temného, v tváří v tvář. A setkává se tu i s vílou, těchto překrásných krajin.

Tady se teprve naše první hrdinka Raybeam něco dozví. Má to štěstí že potká i vílí královnu, která jí mnohé co ví povypráví. Dříve totiž byla vílí královna i v hlavním království kouzelníků, kde se to vše stalo. Raybeam je z toho ale překvapená. Ale protože jí víly tak hodně pomohly, rozhodne se pomoci i ona. ...Tady ve vílí vesničce potká právě i Sniu a také nového přítele Temného. To se ještě nestalo.

Druhá Kniha ale začíná na úplně jiném místě, kde se ale o Raybeam dozvíme také, protože ji hledá podle Legendy Vědmy celé království. Ve smutku a naději si přejí její příchod více jak cokoli jiného. A tímto magická pouť Temných a Černých Měsíců ZAČÍNÁ.

®ANCARY


Times of the New Forest, Bluuren Heroes Quest.
...Black Moons and the New Age of the Darkones.

The story begins in the sacred meadow of the fairies, somewhere, it's not even known exactly where. The night moon is shining on this dark evening and a strange dark howl can be heard in the distance, he doesn't even want to turn around. Here, our first great heroine meets the first The Dark One, face to face. And here he also meets the fairy of these beautiful landscapes.

This is where our first heroine Raybeam will learn something. She is lucky enough to meet the fairy queen, who tells her a lot of what she knows. Before, she was a fairy queen even in the main kingdom of magicians, where all this happened. And Raybeam is surprised by this. But since the fairies have helped her so much, she decides to help too. ...Here in the fairy village he meets Sniu and also his new friend The Dark One. That hasn't happened yet.

But the second Book begins in a completely different place, where we also learn about Raybeam, because he is looking for her according to The Legend of the Fortune Teller of the whole kingdom. In sorrow and hope, they desire her arrival more than anything else. And thus the magical journey of The Dark One and Black Moons BEGINS.

ANCARY

RYBORANDIA

®RYBORANDIE


Zapomenutý Čas Přírody a Elixíroví Hrdinové.
...Černá Očarování a Posvátní Bílí Duchové.

Děj začíná někde za lesy u útesu a moře, u malinkého klášteru, v tiché a nehnuté noci. S Danielem Ryboranďanem, který objeví magický, temně fialový, věštící Orb. Něco zvláštního se stalo..
Díky němu pozná mnoho, a rozhodne se s tím začít něco dělat. Stejně tak se přidá k němu jeho kamarád, stejně starý, mladý soused Chinin, který je Techian a svůj dům s Danielem sdílí. Jejich rodiče si ho tenkrát takto nechali upravit, díky jejich skvělým vztahům a kamarádství. ...Rodiče Chinina a Daniela se vydali ale na pomoc své drahocenné Ryborandii už dříve. A to až cestou na Velké Moře, kde nikdo neví že na druhé straně objeví živou Červenou Ryborandii!

Magická pouť Elixírů, Černých Očarování, Mýtických věcí i malých i velkých hrdinů této doby začíná. Časem se setkají i s dalšími obyvateli této Deštné Mokré Ryborandie, která je známá svými mokrými městy, lesními vesničky Techianů i Ryboranďanů, ale také i Dolomitů a Dolmitů, kteří jsou potomci Zlatokopů. Nejproslulejší pivaři od severních vod až po jižní. "Škit!"

...Ryborandie je zapomenutý čas Před Ancary

®RYBORANDIA


Nature's Forgotten Time and The Elixir Heroes.
...Black Enchantments and Sacred White Spirits.

The plot begins somewhere beyond the woods by the cliff and the sea, at a tiny monastery, in a quiet and motionless night. With Daniel Ryborandian, who discovers a magical, dark purple, Divining Orb. Something strange happened..

Thanks to him, she learns a lot, and decides to start doing something about it. Likewise, his friend, the same age, young neighbor Chinin, who is a breed The Techian and shares his house with Daniel, joins him. Their parents had it modified that way back then, thanks to their great relationships and friendship. ...The parents of Chinin and Daniel had set out to help their precious Ryborandia earlier. And that only on the way to the Great Sea, where no one knows that on the other side they will discover a living Red Ryborandia!

The magical journey of Elixirs, The Black Enchantments, Mythical things and small and great heroes of this time begins. In time, they will also meet other inhabitants of this Rainy Wet Ryborandia, which is known for its wet cities, forest villages of The Techians and Ryborandians, but also Dolomites and Dolmites, who are descendants of The Gold Diggers. The most famous brewers from the northern waters to the southern. "HiccUp!"

...Ryborandia is a forgotten time Before Ancary

RYBORANDIA

VÍNOVÁ DOBA

WINE  AGE

®VÍNOVÁ DOBA

Vínová Doba, ale i Ta Za Zrcadlem. Čas, který nikdo nikdy nepoznal, tak vzdálený a tak tak daleko, že není ani odvahy se sem vydat. Každý kdo ví o tajemství Jeskyní Času, ví že někde bude konec. Ale Kde? ...Mnohokrát si pokládala tuto otázku i Matka Smrti.

...Před asi Třemi Triliardy Lety, Příběh Černých Pacek!

...Mladá Hrdinka, pocházející původně z příběhů a dob o Ancary, procházející i dobou Ryborandie, se vydává sem. Sem do Vínové Doby, pro začarovaný tajemný klenot, který možná už ani neví že hledá. ...Na tuto nelehkou cestu se vydala sama, aby pomohla hrdinům z Ancary a i možná těm z Ryborandie. Samotná Matka Smrti jí požehnala, když se vydala, ještě mladinká, do Jeskyně Času, aby se dostala sem. ...Šla až tak daleko, kam jí nohy táhly,... prošla mnohé, mnoho a ještě víc. Ani Matka Smrt a ani nikdo jiný nemají o této době potuchy. Nežijí zde žádní známí dvounožci, ale všude Černé Packy. Jak si říkají místní vesničané, vlastně místní kočičky a kocourci. Obdělávají svá pole a starají se o svůj svět Na Počátku Jarnoletních Dní.

®WINE AGE

The Wine Age and too The One Behind The Mirror. A time that no one has ever known, so distant and so far away that there is no courage to venture here. Anyone who knows about the secret of the Caves of Time knows that there will be an end somewhere. But where? ...Even Mother Death asked herself this question many times.

...About Three Triliards Years Ago, The Story of The Black Paws!

...The young Heroine, originating originally from the stories and times of the Ancary, also going through the time of Ryborandia, she's heading here. Here to the Wine Age, for the enchanted mysterious jewel, who may no longer even know he is looking. ...She set out on this difficult journey alone to help the heroes of Ancary and perhaps even those of Ryborandia. The Mother of Death herself blessed her when she ventured into the Cavern of Time as a youngster to get here. ...She went as far as her legs would take her,... she has traveled many ways, seen a lot and even more. Neither Mother of Death nor anyone else has a clue about this time. No known bipeds live here, but The Black Paws everywhere. As the local villagers call themselves, actually the local cats and tomcats. They till their fields and take care of their world In The Incipience Of The Springsummer Days.

VÍNOVÁ DOBA

WINE  AGE

VÍNOVÁ DOBA Za Zrcadlem !

WINE  AGE  Behind  The  Mirror  !

®VÍNOVÁ DOBA Za Zrcadlem !

Stejně jako Vínová Karkulka, i sem! Putoval jeden z Hrdinů své doby až z Ancary. ...Fialový Žolík! Jak si říká! ...Sám neví co má dělat a kde to vůbec je. Všude kolem jsou jen Černé Packy, spousta Červeného mimořádného Vína a on už vlastně ani neví co hledá a proč tu je. Stejně jako Karkulka, musí pít pořád víno, aby si získal energii a tělo jaké mají tady všichni ostatní. Bez krve obohacené červeným magickým vínem, se zde prostě nedá vytvořit ani jediné kouzlo, které kdy ovládal. Jsou buď strašně slabá nebo příliš stará. I Jeho, Vyslala Matka Smrti. A to právě na pomoc Vínové Karkulce, jak ji všichni známe tady tímto jménem.

Jenže on se nějak dostal přímo do Zrcadlového Světa Vínové Doby, který je prakticky naprosto stejný. Jediný rozdíl který tu je, je prý že zde vládnou Čtyři Žolíci, a zase Tam, Černí Temní Warlockové Noci.

...Jak se píše runy na Zrcadle Světa hluboko zde v lese...

®WINE AGE Behind The Mirror !

Just like The Wine Red Riding Hood, here too! One of the Heroes of his time wandered all the way from Ancary. ...Purple Joker! As he says! ...He doesn't know what to do and where he is. There are only The Black Paws all around, lots of Red Extraordinary Wine, and he doesn't even know what he's looking for and why he's here. Like The Wine Red Riding Hood, he has to drink wine all the time to get the energy and body that everyone else here has. Without blood infused with red magic wine, there was simply no way to create a single spell he had ever mastered. His spells are either terribly weak or too old. His Too, Sent by The Mother of Death. And that's precisely so that he can help The Wine Red Riding Hood, as we all know her here by that name.

But somehow he got directly into the Mirror World of the Wine Age, which is practically exactly the same. The only difference here is that the Four Jokers rule here, and there again the Black Dark Warlocks of the Night.

...As written in the runes on the Mirror Of The World deep here in the forest...

Sponzoři a Partneři / Sponsors and Partners 

♦ Stránky nejlépe fungují na PC / The site works best on a PC ♦
♦ Mobil na Široko / Mobile in Width ♦

Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie / *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, Vyhrazena a Chráněna //
Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy / *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, Reserved & Protected  //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!