I. KNIHA
VÍNOVÁ KARKULKA

POČÁTEK A ČERNÉ PACKY
Čas, ve kterém se narodilo, Světlo a Život !
>>--♥-->

Úplně První díl celé Vínové Pouti, na počátku času úplně všech a všeho. ...Mladá Hrdinka, pocházející původně z příběhů a dob o Ancary, procházející i dobou Ryborandie, se vydává sem. Sem do Vínové Doby, pro začarovaný tajemný klenot, který možná už ani neví že hledá. ...Na tuto nelehkou cestu se vydala sama, aby pomohla hrdinům z Ancary a i možná těm z Ryborandie. Samotná Matka Smrti jí požehnala, když se vydala, ještě mladinká, do Jeskyně Času, aby se dostala sem. ...Šla až tak daleko, kam jí nohy táhly,... prošla mnohé, mnoho a ještě víc. Ani Matka Smrt a ani nikdo jiný nemají o této době potuchy. Nežijí zde žádní známí dvounožci, ale všude Černé Packy. Jak si říkají místní vesničané, vlastně místní kočičky a kocourci. Obdělávají svá pole a starají se o svůj svět Na Počátku Jarnoletních Dní.

Dívka kterou zde známe jako Vínovou Karkulku, se jí teprve stane. Po zjištění, že Jeskyně Času zde ještě nevyrostly ze země a žádné tu ještě nejsou, se uchýlila k pití Červeného Mimořádného Vína této doby, které jí dodává magickou moc, aby jí vůbec mohla používat. Musí tak hodně pít, aby doslova změnila své tělo na tuto dobu a mohla se učit kouzlit. Navíc jsou zde všude kolem ní jen kočičky, tak neví co má dělat. ...Zatím se naučila jen jejich jazyk a získala zde své jméno, po víně, které nepřestává pít, jak se její roky táhnou,...... .

"Jak se jen Vrátím??"

I. BOOK
THE WINE RED RIDING HOOD

BEGINNING AND THE BLACK PAWS
The time, in which Light and Life, were born !
>>--♥-->

The very first part of the entire Wine Pilgrimage, at the beginning of time, for everyone and everything. ...The young Heroine, originating originally from the stories and times of the Ancary, also going through the time of Ryborandia, she's heading here. Here to the Wine Age, for the enchanted mysterious jewel, who may no longer even know he is looking. ...She set out on this difficult journey alone to help the heroes of Ancary and perhaps even those of Ryborandia. The Mother of Death herself blessed her when she ventured into the Cavern of Time as a youngster to get here. ...She went as far as her legs would take her,... she has traveled many ways, seen a lot and even more. Neither Mother of Death nor anyone else has a clue about this time. No known bipeds live here, but The Black Paws everywhere. As the local villagers call themselves, actually the local cats and tomcats. They till their fields and take care of their world In The Incipience Of The Springsummer Days.

The girl we know here as The Wine Red Riding Hood is yet to become her. After discovering that the Caves of Time had not yet sprouted from the ground here, and there were none yet, she resorted to drinking the Red Extraordinary Wine of this era, which gives her magical power to use it at all. She has to drink so much to literally change her body for this time and be able to learn the here magic. Moreover, there are only cats around her, so she doesn't know what to do. ... So far she has learned only their language, and here she has acquired her name, after the wine she never ceases to drink as her years drag on,...... .

"How am I just going to Come Back??"

CZ ukázka

ENG trailer

// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie // *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, ®© Vyhrazena a Chráněna //
// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy // *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, ®© Reserved & Protected //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!