. .
ANCARY - D.A.L.F.

Můj Příběh je Magie Přírody,... Ale i Život Fantazie

- FANTAZIE ALE I POMOC PŘÍRODĚ -

. .
ANCARY - D.A.L.F.

My Story is the Magic of Nature,... But also the Life of Fantasy

- FANTASY BUT ALSO HELP FOR NATURE -

Něco o psaní

Jsem Autorem a Zakladatelem Nové Generace Knih tohoto třetího tisíciletí. Říkám jim Knihy Života, protože u nich využívám jedinečnost vyprávění a psaní tak, aby z nich Fantazie doslova vystupovala ven a vy jste si ji dokázali tak co nejlépe představit, v plné své kráse. Pro některé se stane dokonce úplně živou. No více prozrazovat ani psát nemusím, stačí se jen začíst a uvidíte sami,... možná i uslyšíte. A pro ty kteří z vás Milují Fantazii úplně nejvíce, tak vám mohu slíbit, že když se dostanete dovnitř přes Sen, přes ten sen Ancary, Ryborandie nebo Vínové Doby, tak jak je skutečně stvořený v knihách, tak zažijete něco úplně skoro až nepopsatelného. Mluvím z vlastních zkušeností z tohoto světa přírody, kouzel, fantazie tvorů a dalších a dalších,... ať jsou za krásného jarnoletního dne, nebo za svitu některé luny. Ve své plné kráse, čarovnými zvuky a vůní nočních květin okouzlené. I s vaší myslí.

Something about writing

I am the Author and Founder of the New Generation of Books of this third millennium. I call them Books of Life because I use the uniqueness of storytelling and writing in them in such a way that the Fantasy literally comes out of them and you could imagine it as best as possible, in all its beauty. For some, fantasy even becomes completely alive. Well, I don't need to reveal or write more, you just have to read it and see for yourself,... and also maybe it you will hear it. And for those of you who love Fantasy the most, I can promise you that when you get inside through the Dream, through that dream of Ancary, Ryborandia or the Wine Age, as it is actually created in the books, you will experience something almost indescribable. I speak from my own experience from this world of nature, magic, fantasy creatures and others and others,... whether on a beautiful springsummer day or under the light of some moons. In its full beauty, charmed by magical sounds and scents of night flowers. Even with your mind.

Něco o mém životě

Narodil jsem se na krásném místě přírody, lesů, skal i kopců, ale také i vody a blízkých hor. Kdysi bájných močálů a bažin, jednoho nemalého lesa světlušek a lesních tvorů, kterých tam dnes již už celý počet bohužel není. Ale jejich kouzlo s kouzlem přírody nadále přetrvává. Buď v nás samotných, nebo v krajině samé.

...Žiji tady už nějaký ten pátek. A právě tato naše příroda v zapadlých částech mě hlavně nejvíce inspirovala, jako bych psal svým srdcem. ...Za nocí a nočních úplňků v tichu večera je naprosto kouzelná, venku na polích cvrkají cvrčci a vedle nich v rákosí zase kuňkají žáby. Celé se to vzájemně prolíná jako noční čarokrásná hudba jedinečné přírody. Na jedné straně voda, blata a rákosí a na druhé louky, pole a lužní lesy. Sucho i Mokro. Toto dodává této krajině opravdu na hodnotě, která se jen tak někde nevyskytuje. A za rána překrásná v odrazech lesních ros. A v odpoledních letních hodinách, zase oranžová a prozářená sluncem a písní ptáčků a zase cvrkotem cvrčků, jako jedinečný orchestr. ...Naleznete zde klid a mír, ticho a pohodu, kde se toho zase tak moc neděje přes den. A v noci vůni táboráků šťastných lidí, kteří si i zazpívají a rádi popijí, na zahradě nebo i někde na poli, či jinde v této přírodě vesniček.

A jak pak že se toto krásné místo jmenuje? Kde se v dálce odráží Naše Ctěná a Milovaná PÁLAVA? ...Je jich tu více, ale mé dětství a můj život jsem strávil především na dvou z nich. Strachotín a Hustopeče. Krajina Slunce.

Obrazy naší minulosti tohoto kraje ale vypráví příběhy mnohem víc. ...Za časů, když zde ještě nebylo tolik vody, byl zde velký divoký les, všude orli, srnky a jeleni, lišky a sem tam i zbloudilí vlk. Lesní studánky a prastaré chatky, dřevěné můstky přes říčky tekoucí lesem a vyšlapané cestičky od dětí i pocestných. Večer tato krajina vypadala jako v pohádce o Červené Karkulce a za dne a odpolední, zase jako by sem měl přiletět nějaký drak. ...Všichni místní tyto příběhy známe.

...No a já se v tom našel, že od té doby jsem začal vyprávět sám. Nyní už jen nevypravím, ale píši Pro Vás. Z úcty k lásce této krajině, ze které můj život vzešel, ale i k přírodě samotné a všem milujícím lidem.

♥ Takových pohádek svých krajin, je tu ale více, na více místech našeho krásného světa, a stojí za to Chránit! ♥

Something about my life

I was born in a beautiful place of nature, forests, rocks and hills, but also water and nearby mountains. Once fabulous marshes and swamps, by the big forest of fireflies and forest creatures, which unfortunately are no longer there in full. But their charm with the magic of nature continues to endure. Either in ourselves or in the landscape itself.

...I've been have Lived here for some Friday. And just this Nature of ours in the remote parts, she mainly inspired me the most, it's like I write with my heart. ...At night and full moons in the silence of the evening, it is absolutely magical, crickets are chirping outside in the fields and frogs are croaking in the reeds next to them. It all intertwines with each other like the magical night music of a unique nature. Water, mud and reeds on one side and meadows, fields and floodplain forests on the other. Dry and Wet. This really adds value to this landscape that just doesn't exist anywhere else. And in the morning, nature is beautiful in the reflections of forest dew. And in the afternoon summer hours, is day again orange and illuminated by the sun and the song of birds and again by the chirping of crickets, like a unique orchestra. ...You will find here peace and quiet, silence and well-being, where not much happens during the day. And at night, the smell of bonfires of happy people who also sing and like to drink, in the garden or even somewhere in the field, or elsewhere in this countryside of villages.

And what is the name of this beautiful place? Where is Our Honored and Beloved PÁLAVA reflected in the distance? ...There are more, but I spent my childhood and my life mainly on two of them. Strachotín and Hustopeče. Landscape of the Sun.

But the images of our past of this region tell stories much more. ...In the days when there wasn't so much water here, there was a big wild forest, everywhere eagles, roe deer and deer, foxes and here and there even a stray wolf. Forest wells and ancient cabins, wooden bridges over rivers flowing through the forest and paths trodden by children and travelers. In the evening, this landscape looked like in a fairy tale about Little Red Riding Hood, and during the day and in the afternoon, again, as if some dragon should fly here. ...All the locals know these stories.

...Well, I, found myself in it so much that from then on I started telling stories myself. Now I don't just telling, and I write For You All. Out of respect for the love of this landscape, from which my life arose, but also for nature itself and all loving people.

♥ There are more such fairy tales of our landscapes, in more places of our beautiful world, and they are worth protecting! ♥


... Má myšlenka je vrátit tyto krajiny za pomocí projektů zpět a vytvořit i nové. Za pomocí zlata i Dobrých Lidí. A Vytvořit tak Unikátní Umění a Místo k Životu. Přírodu zase zpátky, protože Jí i Sobě to Dlužíme!

...Třeba se s touto myšlenkou dostaneme i na Měsíc a Mars, když už to začíná být důležité a neodvratné. Příroda může, Musí být všude kde my Lidé. ♥

... My idea is to bring these landscapes back with the help of projects and create new ones as well. With the help of gold and Good People. And thus Create a Unique Art and Place to Live. Nature back again, because we owe it to Her and to Ourselves!

...Perhaps we will reach too the Moon and Mars with this idea. When it is important and necessary. Nature can, Must be everywhere where we People. ♥

..

.

.

.

.

.

.

..

NA VŠÍM ZÁLEŽÍ

IT ALL MATTER


Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie / *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, Vyhrazena a Chráněna //
Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy / *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, Reserved & Protected  //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!