. .
ANCARY - D.A.L.F.

Můj Příběh je Magie Přírody. Ale i Život Fantazie.

- FANTAZIE ALE I POMOC PŘÍRODĚ -

. .
ANCARY - D.A.L.F.

My Story is the Magic of Nature. But also the Life of Fantasy.

- FANTASY BUT ALSO HELP FOR NATURE -

Něco O Mém Novém Psaní

Píši úplně novou generaci knih pro mladé, ale i pro dospělé. Zkombinoval jsem svět klasické fantazie elfů a dračího doupěte, se světem mmorpg a rpg her žánru fantasy a ještě s velmi lehkými prvky anime fantazie. Říkám tomuto stylu Živé Knihy, kde to možná ani nezpozorujete, protože to působí jako něco úplně nového.

Využívám zcela nového stylu psaní i vyprávění, kde se mnohem rychleji vžijete do děje a do postav. A zažijete tak jedinečný zážitek, jako by jste byli přímo uvnitř příběhu jeho součástí, se svými milovanými hrdiny! Setkáte se zde vyloženě pouze s přítomným časem, kde nepoužívám vyprávění v minulosti, jak to bývá u téměř všech knih. I když se sem tam na minulost taky teda dostane, když jde o vzpomínky, nebo historii, jak už to bývá a nejde jinak. Vytvořil jsem také úplně nová pravidla, která vás ihned vtáhnou dovnitř tohoto kouzelného čarovného světa přírody, a vy se budete opravdu cítit jako jeden z hrdinů, nebo jejich postranní pozorovatel. !

Také je zde nový styl přímé řeči, která je daleko více osobnější, než ta, která využívává jména na začátku věty. Zde využívám klasickou mluvu, která se používá obyčejně při mluvení, kde se naši hrdinové při ní oslovují jménem, aby jste to lépe poznali. A časem se i už sami naučíte jak která postava mluví, protože každý zde má svůj osobní styl vyjadřování, jako my lidé. Tím se stane příběh pro vás osobnější a hrdiny lépe poznáte z první ruky, jako by jste se s nimi skoro bavili z očí do očí někde v lese, ve vesničce, nebo na prašné cestě nedaleko království. "Ve světě her se tomuto říká: First Person." Napadlo mě takto udělat celou ságu Pro Vás. >>--Od Srdce!!-->

Something About My New Writing

I write a whole new generation of books for young people, but also for adults. I combined the classic fantasy world of elves and dragon lair, with the world of mmorpg and rpg games of the fantasy genre, and with very light elements of anime fantasy. I call this the Living Book style, where you might not even notice it because it feels like something completely new.

I use a completely new style of writing and narration, where you get involved in the plot and characters much faster. And you will experience such a unique experience as if you were right inside the story, a part of it, with your beloved heroes! You will encounter only the present tense here, where I do not use the narration in the past, as is the case with almost all books. Even if he gets into the past here and there, when it comes to memories or history, as it usually is and there is no other way. I have also created completely new rules that will immediately draw you into this magical magical world of nature, and you will really feel like one of the heroes, or a bystander!

I created also a new style of direct speech that is far more personal than that which uses names at the beginning of a sentence. Here I am using the classic speech that is commonly used when speaking, where our heroes are addressed between themselves by name, so that you can get to know it better. And in time you will learn how each character speaks, because everyone here has their own personal style of expression, just like us humans. This will make the story more personal for you and you will get to know the heroes better first hand, as if you were almost talking to them face to face somewhere in the forest, in a village, or on a dirt road near the kingdom. "In the gaming world, this is called: First Person." I came up with the idea of doing the whole saga for you like this.

>>--From the Heart!!-->

*DOPLŇKY
Tomu se v krátkosti rozumí:

Nové jazyky fantazie, runy, kouzla. Také herbalismus, kovářství, drahokamové vědy a jiné takové nauky a profese. Vlastní bestiáře zvířat, rostlin, divů i kouzelných tvorů. Historie zdejších národňanů a jejich královstvích, ale také i dávnověku. Potom i příběhy, které se nacházejí jako knížečky a deníky uvnitř, pro lepší zžití se s tímto magickým světem přírody, nebo ty které si vyprávějí obyvatelé tohoto světa mezi sebou. Také zde narazíte časem na knihy a kodexy, pohádky, zpěvy, písně a báje s legendy, které do tohoto světa normálně už patří. O kterých si tamější obyvatelé běžně normálně povídávají a někdy s nimi straší děti na dobrou noc. Dále též uvidíte nové materiály, minerály, diamanty s krystaly, byliny s elixíry, i vzácná magická bájná stavení. Též tajemné zapomenuté říše za hranicí smrti Esprit, či prastará království, a to i draků! A fůra dalšího, o čem se už dočtete již v několika knihách.

Kniha je také psána tak, aby se nejen líbila každému milovníkovi fantazie, ale i počítačovým hráčům, především tedy v oblasti mmorpg a rpg fantasy her, jak zde zmiňuji. A proto je celá sága, tento dlouhý příběh, i trochu náročnější, oproti běžným knihám.

Její propracovanost vás ale Nezklame.

*SUPPLEMENTS
In short, this means:

New languages of fantasy, runes, spells. Also herbalism, blacksmithing, gem sciences and other such sciences and professions. Own bestiaries of animals, plants, wonders and magical creatures. The history of the local people and their kingdoms, but also of ancient times. Then also the stories that are found as booklets and diaries inside, for a better experience with this magical world of nature, or those that the inhabitants of this world tell to each other. Over time, you will also come across books and codices, fairy tales, chants, songs and fables with legends that normally already belong to this world. Which the local residents normally talk about and sometimes scare the children with at bedtime. You will also see new materials, minerals, diamonds with crystals, herbs with elixirs, and rare magical mythical buildings. Also the mysterious forgotten realms beyond the border of death Esprit, or ancient kingdoms, even of dragons! And a lot more, which you will already read about in several books.

The book is also written in such a way that it will appeal not only to every fantasy lover, but also to computer gamers, especially in the field of mmorpg and rpg fantasy games, as I mention here. And that's why the whole saga, this long story, is even a little more demanding, compared to ordinary books.

But its sophistication will not disappoint you.

Něco o mém životě

Narodil jsem se na krásném místě přírody, lesů, skal a kopců, ale také i vody a blízkých hor. Kdysi dávno bájných močálů a bažin, jednoho nemalého lesa světlušek, lišek a jelenů, kterých tam dnes již už celý počet nežije. Ale jejich kouzlo s kouzlem přírody zde nadále přetrvává. Buď v nás samotných krajanech, nebo v krajině samotné. Tímto místem je Pálava! Malý kus krásné země obehnané žlutými poli a vinicemi, nedaleko starého Brna na Jižní Moravě v České Republice. V zemi dobrého jídla, piva, dračího doupěte a rytířských zápasů, které dodnes zde mají své tradice a obdiv nás lidí.

Žiji tady už nějaký ten pátek a právě tato naše příroda ve středu Evropy, mě nejvíce inspirovala už jako malého. To byl okamžik, kdy jsem se stal vypravěčem dračích příběhů pro nás děti, kde jednoho dne jsem vyrostl jako Spisovatel Dračí Fantazie. Jako bych dnes psal svým srdcem, inkoustem stříbrných slz tkaných z lásky a štěstí, které tu všichni obyvatelé mají.

Za nocí a nočních úplňků v tichu večera je naše hřejivá krajina naprosto kouzelná. Venku na polích cvrkají cvrčci a vedle nich v rákosí zase kuňkají žáby. Celé se to vzájemně prolíná jako noční čarokrásná hudba jedinečného doteku přírody. Na jedné straně rybníky a jezera, blata, patřící starým sumcům, a na druhé straně zelené louky plné bylin, pole, vinohrady a krásné bájné lužní lesy. Sucho i mokro dodává tomuto starému místu opravdu na hodnotě i kus vlastního kouzla, která se jen tak někde nevyskytuje.

Za rána překrásná v odrazech lesních ros. A v odpoledních letních hodinách, zase oranžová a prozářená sluncem, písní ptáčků a cvrkotem cvrčků, jako jedinečný orchestr matky přírody, jež je tu v nás všech. Naleznete zde klid i mír, ticho a pohodu, kde se toho zase tak moc neděje. A v noci zase vůni táboráků šťastných lidí, kteří si rádi zazpívají a trochu i přihnou, ať to je na zahradách nebo i někde na polích, či jinde v této přírodě malých vesniček.

Obrazy naší minulosti hovoří jasně a kraje vypráví příběhy mnohem více staré, než jsou psané. Bylo to za časů, když zde ještě nebylo tolik vody, kde byl jednou jeden velký divoký les. Všude samí orli, srnky a jeleni, lišky a sovy, a sem tam i zbloudilí vlk. Lesní studánky a prastaré chatky obdělávané dobrým člověkem, dřevěné můstky vedoucí přes říčky a lesní cestičky, doprovázené smíchem bádavých a schovávajících se dětí. Večer tato krajina vypadala jako v pohádce o Červené Karkulce a za dne a odpolední, zase jako by sem měl přiletět nějaký drak! Pokud si sedláci na polích udělali chvíli pro zasnění. Všichni místní tyto příběhy známe, doba se mění, ale srdce zůstává stejné.

No a já se v tom našel! Od té doby vyprávím a píši, k zachování naší krásné památky, ale i možná k jejímu návratu, dostaneme-li šanci. Z úcty a lásce k naší zemi, žádám vás milující lidé, staří i mladí. Chovejte se k naší krajině krásně. Je to náš domov, a vždycky Bude.

>>---->

Something about my life

I was born in a beautiful place of nature, forests, rocks and hills, but also water and nearby mountains. Onceupon a time, mythical marshes and swamps, a large forest of fireflies, foxes and deer, all of which no longer live there, today. But their charm with the magic of nature continues here. Either in us countrymen themselves, or in the countryside itself. This place is Pálava! A small piece of beautiful land surrounded by yellow fields and vineyards, not far from old Brno in South Moravia in the Czech Republic. In the land of good food, beer, Dragon's lair and knightly matches, which still have their traditions and the admiration of us humans.

I've been living here for some time now, and it was this nature of ours in the middle of Europe that inspired me the most even as a child. That was the moment I became the teller of dragon stories for us children, where I would one day grow up to be a Dragon Fantasy Writer. As if I am writing today with my heart, the ink of silver tears woven from the love and happiness that all the inhabitants have here.

At night and under full moons in the silence of the evening, our warm landscape is absolutely magical. Crickets are chirping outside in the fields and frogs are croaking in the reeds next to them. The whole thing intertwines with each other like the night's magical music of a unique touch of nature. On one side ponds and lakes, mudflats belonging to old catfish, and on the other side green meadows full of herbs, fields, vineyards and beautiful fairy tale forests. Dry and wet, it really adds to the value of this old place and a piece of its own charm, which is not found anywhere else.

Beautiful in the morning in the reflections of forest dew. And in the afternoon summer hours, again orange and illuminated by the sun, the song of birds and the chirping of crickets, like the unique orchestra of mother nature, which is here in all of us. Here you will find calm and peace, silence and well-being, where there is not much going on. And at night, again, the smell of bonfires of happy people who like to sing and dance a little, whether it's in the gardens or somewhere in the fields, or elsewhere in this nature of small villages.

The images of our past speak clearly and the region tells stories much older than they are written. It was a time when there was not so much water here, where there was once a large wild forest. Eagles, roe deer and deer, foxes and owls everywhere, and here and there a stray wolf. Forest wells and ancient cabins cultivated by a good person, wooden bridges leading over rivers and forest paths, accompanied by the laughter of inquiring and hiding children. In the evening, this landscape looked like in a fairy tale about Little Red Riding Hood, and during the day and in the afternoon, again, as if some dragon should fly here! If the peasants in the fields took a moment to dream. All the locals know these stories, times change but the heart remains the same.

Well, I found myself in it! Since then, I have been telling and writing to preserve our beautiful monument, but also perhaps to bring it back, if we get a chance. Out of respect and love for our country, I ask you loving people, old and young. Treat our landscape nicely. It is our home, and always will be.

>>--♥-->

Má myšlenka a sen je vrátit krásné krajiny přírody zase zpět. Vím že to jde jak cestou peněz, tak i inspirací druhých. Společně a díky moderním technologiím začínáme tvořit krásné místo k životu, kde se konečně ohlížíme zpět. A na naší Planetě nám opět záleží. Proto jsem také začal psát tyto knihy. Chci lásku přírody rozdávat lidem, a v budoucnu třeba i robotům, a´t vidí, že nám na životě záleží.

♥ Příroda může být všude kde my Lidé a Technologie ♥

My ideaand dream is to bring back, the beautiful landscapes of nature. I know that it goes both in the way of money and also by inspiring others. Together and thanks to modern technologies, we are starting to create a beautiful place to live, where we can finally look back. And we care about our Planet again. That's also why I started writing these books. I want to give the love of nature to people, and in the future maybe even to robots, so they can see that we care about life.

♥ Nature can be everywhere we the People and Technology are ♥

NA PŘÍRODĚ ZÁLEŽÍ

ON NATURE MATTERS

// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie // *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, ®© Vyhrazena a Chráněna //
// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy // *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, ®© Reserved & Protected //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!