INFO

PRO SPONZORY

Pro více informací a zájem, mě prosím kontaktujte na emailu: DanielFux111@gmail.com

Jsem pro jakoukoli spolupráci. Chci začít něco velikého, tak se nebráním i domluvením se na ceně, aby byla pro obě strany příjemná a měli jste z ní radost. Mohu podepsat i smlouvu o dlouhodobé spolupráci na více dílů a knih, protože má sága je opravdu dlouhá a veliká (a píšu další dlouhou). Mým snem je vydávat v zahraničí, tak na prvním místě nemám peníze, ale hlavně dát všem, kteří fantazii milují, ten nejkrásnější příběh z mého srdce, jaký dokáži jen vytvořit. Podobně jak to udělali naši staří mistři, kteří napsali ty nejslavnější legendy, které tu jsou do dnes. To jsou mí hrdinové a chci pokračovat v jejich stopách, a ještě třeba s něčím větším, když jsem začal už jako malý a teprve mám přes 30 let.

Jsem velmi komunikativní, rád spolupracuji s druhými a domluvím se na čímkoli. Vím že překlady nejsou drahé a na trh se dá dostat i přes e-knihy, proto rád budu spolupracovat i v tomto projektu.

FOR SPONSORS

For more information and interest, please contact me at email: DanielFux111@gmail.com

I am for any cooperation. I want to start something big, so I'm not averse to agreeing on a price so that it's pleasant for both parties and you're happy with it. I can also sign a contract for long-term collaboration for more parts and books, because my saga is really long and big (and I'm writing another long one). My dream is to publish abroad, so in the first place for me is not the money, but mainly to give everyone who loves fantasy the most beautiful story from my heart that I can only create. Just like our old masters did, who wrote the most famous legends that are still around today. These are my heroes and I want to continue in their footsteps, and maybe even with something bigger, since I started as a child and I'm only over 30 years old.

I am very communicative, I like to cooperate with others and agree on anything. I know that translations are not expensive and the market can be reached through e-books, so I will be happy to cooperate in this project as well.

PRO PŘEKLADATELE

Protože chci nabídnout mé Knihy Fantazie celému světu, jsou zde vítaní všichni překladatelé na jakékoli jazyky i s možnostmi spolupráce vašich sponzorů, knihkupectví a nakladatelů. Na ceně bychom se už dohodli, hlavně chci vydávat i v dalších státech. Jsem velmi ochotný se domluvit pro vaši maximální spokojenost. :) 

FOR TRANSLATORS

Because I want to offer my Fantasy Books to the whole world, all translators into any languages are welcome, even with the possibility of cooperation from your sponsors, bookstores and publishers. We would already agree on the price, mainly because I want to publish in other countries as well. I am very willing to make arrangements for your maximum satisfaction. :)

®© Všechna autorská práva jsou Chráněna

®© All copyrights are
Protected

®© ANCARY
®© RYBORANDIE
®© VÍNOVÁ DOBA
®© VÍNOVÁ DOBA Za Zrcadlem !

Daniel Artuš Lorenc Fux - Otec Ancary

®© ANCARY
®© RYBORANDIA
®© WINE AGE
®© WINE AGE Behind The Mirror
!

Daniel Artuš Lorenc Fux - Father of Ancary

MMORPG FANTAZI
ANCARY HRA +VR

Projekt do budoucna

VÍCE iNFORMACÍ -> ČERVENÝ PORTÁL

MMORPG FANTASY
ANCARY GAME +VR

Project for the future

MORE iNFORMATION -> RED PORTAL

// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie // *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, ®© Vyhrazena a Chráněna //
// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy // *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, ®© Reserved & Protected //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!