♦ INFO

PRO SPONZORY

Pro více informací a zájem o spolupráci, mě prosím kontaktujte na emailu: DanielFux111@gmail.com

Knihy Ancary, Ryborandia a Vínová Doba: Se svými knihy a tímto velikým příběhem, mířím i mimo ČR i do ostatních zemí. Překlad do Angličtiny je samozřejmý. Z těchto důvodů nabízím možnost spolupráce i zahraničním firmám a sponzorům. Jsme Fantazie, kterou milují jak čtenáři, tak hráči počítačových her, nebo fanoušci seriálů, a tak s těmito knihy do budoucna mířím i na seriálové plátno, nebo až k filmům. Projekt MMORPG VR Fantazi Hry je také do budoucna očekáván. Momentálně je napsáno 11 knih, které na těchto stránkách můžete najít. A proto je už vhodný čas, pro spolupráci i s lidmi a sponzory kolem seriálů a pc her Fantazie. (A píšu další, bude to velká Fantazie Sbírka Více Velkých Knih.)

Protože toho mám už vymyšleného dost, tak bych rád nabídl spolupráci i na 10 let. A tak, aby z toho měl i protějšek svůj zisk a další věci. ...Na projektu pro MMORPG Hru pracuji také, takže mám bokem hromadu záznamů o bylinách, nerostech, drahokamech, království, kouzlech, místech, vedlejších postavách a dalších a dalších,... skoro vše co se týká objektů a příběhů, včetně systému boje a dalších věcí, mám pro hru již dokonale vymyšlené. Tak aby to byla Fantazie se vším všudy nad úrovní dnešních nejlepších MMORPG Her. A samozřejmě už i ve VR, ale i s možností obyčejnou. Proto je potřeba sponzor, který tuto oblast miluje a je dost velký, pokud by šlo o projekt se Hrou nebo Seriálem. Jinak pro knihy je vítán každý, kdo se chce nějak zasloužit nebo přidat k ANCARY.

FOR SPONSORS

For more information and interest in cooperation, please contact me at email: DanielFux111@gmail.com

Ancary, Ryborandia and Wine Age Books: With my books and this great story, I am also heading outside the Czech Republic and to other countries. The translation into English is of course. For these reasons, I also offer the possibility of cooperation to foreign companies and sponsors. We are Fantasy, which is loved by both readers and computer game players, or fans of serials, so with these books in the future I am also aiming for the serials screen or even movies. The MMORPG VR Fantasy Game project is also expected in the future. There are currently 11 books written that you can find on these pages. And that's why it's a good time to cooperate with people and sponsors around Fantasy serials and PC Game. (And I'm writing another one, it will be a big Fantasy Collection of More Big Books.)

Since I have already thought of enough, I would like to offer cooperation even for 10 years. And so that the counterpart also has his profit and other things. ...I'm working on a project for an MMORPG Game as well, so I have a bunch of on the side about herbs, minerals, gems, kingdoms, spells, places, side characters and more and more,... much everything related to objects and stories, including the system fights and other things, I have already perfectly thought out for the game. So that it is Fantasy with everything above the level of today's best MMORPG Games. And of course already in VR, but also with an ordinary option. That's why a sponsor is needed who loves this area and is big enough if it were a project with a Game or a Serials. Otherwise, anyone who wants to contribute or add to ANCARY is welcome for the books.

PRO PŘEKLADATELE

Protože chceme nabídnout Knihy ale i vše ostatní celému světu. Jsou zde vítaní všichni překladatelé na jakékoli jazyky, i s možností jeho firmy jako sponzora a vydavatele pro svoji zemi. Předností je samozřejmě Angličtina, Japonština, Němčina, Ruština, Čínština, Arabština a Všechny ostatní jazyky. Ať k vám Fantazie Lesů a Kouzel putuje také.

FOR TRANSLATORS

Because we want to offer Books and everything else to the whole world. All translators into any language are welcome, even with the possibility of his company as a sponsor and publisher for his country. Of course English, Japanese, German, Russian, Chinese, Arabic and All other languages are preferred. May the Fantasy of Forests and Magic also travel to you too.

*Všechna autorská práva Všech Autorů a Umělců "na druhé straně" na internetu, jsou chráněna. A nejsou Nijak zneužita k prodeji.

*All copyrights of the All Authors and Artists "the other side" in internet are protected. And they are in no way abused for sale.

PRO ®AUTORY NA INTERNETU

Všechna autorská práva fotek a obrázků, grafických děl Autorů, hudby, jsou chráněny autorským právem. A také nejsou pod ANCARY nikde prodávaná. Nebo jinak zpěněžovaná.. ...Pro více informací pro spolupráci nebo i jiné, mě prosím kontaktujte
na můj Email -> zde <-

Knihy a Díla ANCARY, než půjdou do prodeje, budou mít oficiální obrázky přímo od Autora. Naprosté originály, určené až potom k velkoprodeji.

Děkuji za vše, a přeji úspěšný a skvělý čas.
Daniel Artuš Lorenc Fux - Otec Ancary

FOR ®AUTORS IN INTERNET

All copyrights of photos and images, copyrighted works of the Authors, music, are protected by copyright. And are not sold under ANCARY. Or the works are not monetized in any way. ...For more information on cooperation or other, please contact me
on my Email -> here <-

ANCARY Books and Works will have official images directly from the Author before they go on sale. Absolute originals, intended for wholesale.

Thank you for everything, and I wish you successful and great time.
Daniel Artuš Lorenc Fux - Father Ancary

MMORPG FANTAZI
ANCARY HRA +VR

Projekt do budoucna

...více ČERVENÝ PORTÁL

MMORPG FANTASY
ANCARY GAME +VR

Project for the future

...more RED PORTAL

Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie / *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, Vyhrazena a Chráněna //
Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy / *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, Reserved & Protected  //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!